پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مجلات علمی-پژوهشی
راهنمای مقاله مجلات علمی-پژوهشی

راهنماي پژوهش در علوم ورزشي(پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم)
1. مقاله از طريق سايت ارسال شود.
2. آيين نگارش زبان فارسي به طور كامل رعايت شود و از به كار بردن واژه هاي خارجي داراي معادل فارسي خودداري شود.
3. مطالب يك ستوني و يك خط در ميان با رعايت حاشيه لازم(حداقل 2 سانتي متر)
4. صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده(گان) همراه با درجه علمي و محل اشتغال آنها، موسسه ناظر و حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد.
5. صفحه دوم و سوم به ترتيب شامل : عنوان، چكيده فارسي و چكيده انگليسي به همراه كليدواژه هاي مرتبط. چكيده در 250 كلمه و شامل هدف، روش، يافته ها و نتيجه گيري باشد.
6. ساير صفحات و اصل مقاله به شرح: مقدمه(بيان مساله و هدف از اجراي مطالعه و مروري بر مطالعات گذشته)؛ روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه و نمونه، مواد و روش هاي اندازه گيري و روش هاي آماري)؛ يافته ها؛ بحث(نكات مهم يافته ها و مقايسه آن با ادبيات پيشينه و توجيه و تفسير موارد مشترك و متفاوت و بيان كاربرد احتمالي يافته ها و در نهايت نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات حاصل از يافته هاي پژوهش)؛ منابع
7. منابع به ترتيب ظهور در متن و در فهرست بر اساس روش APA به شكل زير نوشته شود:
 مقاله از نشريه: نام خانوادگي، نام(سال). عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحه شروع و پايان مقاله.
 مقاله از اينترنت يا لوح فشرده: نام خانوادگي، نام(سال). عنوان مقاله، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نشاني لوح فشرده.
 پايان نامه: نام خانوادگي، نام(سال). عنوان پايان نامه. ذكر پايان نامه ارشد يا رساله دكتري يا گزارش پژوهشي از دانشگاه يا مركز مربوطه.
8. عكس هاي نمودار و جداول در متن مقاله باشد و شماره گذاري گردد.

.............................................
راهنماي فصلنامه جهش
1. فارسي روان و فاقد اشكالات املايي يا نكات دستوري
2. داراي ساختاري به شرح: چكيده، مقدمه، روش شناسي تحقيق، يافته هاي تحقيق، بحث و نتيجه گيري
3. مطالب مربوط به ساختارهاي ملاحظه 2 بايد بدون تيتر مجدد يا شماره گذاري ارايه گردد.
4. صفحه عنوان به شرح: عنوان مقاله، نام نويسنده(گان) با رعايت الويت به همراه درجه علمي (سمت) و نشاني. در اين صفحه بايد فرد اصلي براي مكاتبات داراي شماره تلفن، آدرس پست الكترونيكي، دورنگار و كدپستي باشد.
5. صفحه چكيده يا همان خلاصه مقاله به شرح: مقدمه اي كوتاه به همراه هدف، روش تحقيق، يافته ها، نتيجه گيري، 3 تا 5 واژه كليدي. متن چكيده حداقل 150 و حداكثر 250 كلمه باشد.
6. مقدمه به شرح : بيان هدف، مساله مورد تحقيق، خلاصه اي از مشاهدات و مطالعات مرتبط با تحقيق در چند سال اخير، همراه با ذكر منابع و مآخذ آنها، فرضيه ها
7. روش شناسي به شرح: روش تحقيق، طرح تحقيق، جامعه و نمونه، ابزار، روش اندازه گيري به نحوي كه محقق ديگر قادر به تكرار اين روش باشد.
8. يافته هاي تحقيق به شرح: يافته هاي پژوهش به صورت جدول و نمودار باشد و توضيح پيرامون مهم ترين يافته ها قبل از نمودار و جدول ارايه شود.
9. بحث و نتيجه گيري: شرح نكات مهم يافته ها و مقايسه آن با يافته هاي ديگر و توجيه و تفسير موارد مشترك و موارد اختلاف و بيان كاربردهاي احتمالي يافته ها و نتيجه گيري.
10. منابع: در داخل متن با شماره ترتيبي در داخل پرانتز ارجاع شوند.

................................................
راهنماي فصلنامه تخصصي تربيت بدني وعلوم ورزشي(دانشگاه آزاد-تهران مركزي)
الف- پذيرش مقالات: چهارنسخه از مقاله كه با دستورالعمل نگارش مجله تهيه و همراه با CD مربوط به انضمام فرم درخواست چاپ كه به امضاي نويسنده مسؤل و همكاران رسيده باشد به دفتر نشريه ارسال گردد. اعضاي محترم هيات علمي يك نسخه كپي آخرين حكم هيات علمي خود را نيز ارسال نمايند.
ب-نحوه نگارش: رعايت دستورالعمل زير در نگارش مقالاتي كه براي چاپ ارسال مي گردد، ضروري است.
1. انشا و املاي مقاله صحيح، روان و سليس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعايت شود.
2. مقاله با استفاده از برنامه XP2001, Word2003 با يك خط فاصله بين خطوط و فونت 14 فارسي و 12 انگليسي به همراه 5/2 سانتي متر از هر طرف تايپ گردد.
پ-نحوه قرار گرفتن اجزاي مقاله:
1. صفحه عنوان(صفحه اول) شامل: عنوان مقاله، اسامي كامل، درجه علمي، محل اشتغال نويسنده(گان)، حاميان مالي و محل انجام پژوهش به همراه اسم و آدرس پستي و الكترونيكي مسؤل باشد. آغاز عنوان حداكثر در پنج كلمه و در وسط بالاي هر صفحه به استثناي صفحه اول تكرار شود.
2. چكيده فارسي و انگليسي، حداكثر در 250 كلمه، حاوي هدف، ابزاراندازه گيري و روش ها، يافته ها و نتيجه گيري به طور مجزا باشد. چكيده متن بايد متن فشرده و گويايي از مقاله باشد. چكيده انگليسي بايد ترجمه كامل و دقيق عنوان مقاله، اسامي نويسنده(گان) و چكيده فارسي باشد. 3 تا 9 واژه كليدي در پايان چكيده نوشته شود.
3. مقدمه بايد شامل بيان هدف و دليل انجام پژوهش باشد و در آن به پژوهش هاي انجام شده در زمينه مورد نظر، اشاره شود.
4. روش بايد حاوي شرح كامل آزمودني ها، ابزار و روش هاي مورد استفاده جهت اندازه گيري متغيرها و روش هاي آماري باشد. اين اطلاعات بايد به گونه اي باشد كه امكان تكرار پژوهش را به ساير محققان بدهد.
5. نتايج بايد دربرگيرنده شرح كامل اطلاعات و يافته هاي پژوهش به صورت تشريحي باشد. در صورت لزوم و جهت ارائه بهتر، از شكل و جدول استفاده شود. اشكال و جداول در فايل جداگانه قرار داده شود. ولي جاي آنها در متن مشخص گردد. در متن جدول از خطوط عمودي و افقي استفاده نشود.
6. بحث و نتيجه گيري شامل تبيين نتايج و پژوهش با توجه به نظريه هاي موجود و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج پژوهش هاي قبلي و در پايان نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهاي حاصل از يافته هاي پژوهش.
7. تشكر: تقدير و تشكر در انتهاي مقاله از افراد حقيقي و حقوقي كه به نوعي در اجراي پژوهش همكاري داشته اند.
8. منابع و مأخذ بايستي با دستورالعمل APA نوشته شوند. شماره منابع به ترتيب ظهور در متن در فهرست منابع به شرح زير باشد:
 مقاله از نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده(گان)، سال نشر، عنوان كامل مقاله داخل گيومه، نام مجله، شماره مجله، صفحه شروع و صفحه پايان مقاله.
 مقاله از اينترنت يا لوح فشرده: نام خانوادگي و نام نويسنده(گان)، عنوان مطلب، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده.
 كتاب: نام خانوداگي و نام نويسنده(گان)، سال نشر، عنوان كتاب، نام و نام خانوداگي مترجم(ان)، نام نشر، محل نشر، شماره صفحه.
 پايان نامه و گزارش هاي پژوهشي: نام خانوادگي و نام مجري، سال نشر، عنوان پايان نامه يا رساله يا پژوهش، ذكر واژه پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري يا گزارش پژوهشي، محل ارايه گزارش.

....................................
راهنماي فصلنامه علوم ورزش(دانشگاه آزاد واحدكرج)
در اين نشريه مقالاتي چاپ خواهد شد كه نتايج پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي را در حوزه ها وگرايش هاي مختلف علوم ورزشي شامل گردد.
. مقاله به زبان فارسي روان، ساده وشيوا نگاشته شده باشد.
.مقاله اصيل پژوهشي باشد.
.مقالات روي كاغذ A4 با ابعاد 21در 28 سانتي متر با رعايت يك ونيم سانتي متر حاشيه بالا و پايين و 1 سانتي متر حاشيه راست و چپ و يك خط در ميان با قلم بي نازنين سياه و سايز 12 و چكيده انگليسي با قلم Times New Roman تايپ شده و تعداد صفحات آن حداقل 10 و حداكثر 15 صفحه به قطع نشريه 24 در 17 باشد.
.مقالات ارسالي در چهارنسخه (يك نسخه با مشخصات كامل پژوهشگر يا پژوهشگران و سه نسخه كپي بدون ذكر مشخصات) تهيه و به همراه CD مربوط در محيط WORD به دفتر نشريه ارسال گردد. نشاني: استان البرز-كرج، بلوار شهيد موذن، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، دانشكده تربيت بدني، دفتر نشريه.
.صفحات اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي پژوهشگر يا پژوهشگران، مرتبه علمي و محل كار، موسسه ناظر، حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد و شماره تلفن و آدرس پست الكترونيك براي تماس هاي احتمالي باشد.
.صفحه دوم و سوم به ترتيب شامل چكيده فارسي(حداكثر250 كلمه و در متن آن هدف، روش ها، يافته ها و نتيجه گيري) و چكيده انگليسي به همراه كليدواژه ها باشد.
.اصل مقاله شامل چكيده فارسي، مقدمه، روش شناسي تحقيق، يافته هاي تحقيق، بحث و نتيجه گيري، منابع، چكيده انگليسي و كليدواژه هالاتين باشد.
.معادل هاي لاتين نام هاي خاص و اصطلاحاتي كه در متن مقاله به كار رفته و نويسنده انعكاس آنها را ضروري دانسته در پانويس منظور شود.
.مقالات قبلا در مجله ديگري چاپ نشده باشد.
.مقدمه: در مقدمه بيان مساله، ضرورت و هدف از اجرا با مروري بر مطالعات گذشته ذكر گردد.
روش شناسي تحقيق: در اين قسمت شرح دقيق پژوهش، جامعه و نمونه آماري، روش نمونه گيري، ابزار، روش اجرا و روش هاي آماري ذكر گردد.
.يافته هاي تحقيق: يافته هاي كامل پژوهش همراه با اصل جداول و نمودارهاو شكل هاي داراي كيفيت و ضروري در اين قسمت ارايه گردد. عناوين جداول بالانويس و نمودارها وشكل ها زير نويس باشد.
.بحث و نتيجه گيري: در اين قسمت شرح نكات مهم يافته ها و مقايسه آن ها با يافته هاي حاصل از ساير مطالعات، توجيه و تفسير موارد همسو و غيرهمسو و مكانيسم هاي احتمالي و بيان كاربر يافته ها و در پايان نتيجه گيري و ارايه پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش به ضرورت ارايه گردد.
. منابع و ماخذ: منابع در متن مقاله، داخل پرانتز شماره گذاري شود.
.منابع مطابق دستورالعمل بين المللي معروف به استاندارد هاروارد ذكر شوند و تنظيم بر اساس حروف الفبا باشد و ابتدا منابع فارسي و سپس منابع لاتين ارايه شوند.

.......................................

راهنمای تهيه مقاله برای نشريه حرکت
از نويسندگان محترم که مقالات خود را برای بررسی و چاپ در نشريه حرکت ارسال می دارند تقاضا دارد نکات زير را دقيقاً رعايت فرمايند.
1. نسخه اصلی مقاله و سه نسخه کپی (بدون نام مؤلفين در بخش های فارسی و لاتين) به همراه فايل های الکترونيک در محيط Word به دفتر نشريه حرکت ارسال شود. در نسخه اصلی, اسامی مؤلفين به ترتيب به فارسی و لاتين , مرتبة علمی آنها , ايميل, تلفن, فکس و آدرس نويسنده مسئول جهت انجام مکاتبات الزامی می باشند.
2. مقالات روی کاغذ A4 با ابعاد 28*21 سانتی متر با رعايت 5/1 سانتی متر حاشيه بالا و پايين و 1 سانتی متر حاشيه راست و 5/0 سانتی متر حاشيه چپ بدون خط خوردگی با قلم نازنين سياه فونت 12 و مقالات انگليسی با قلم Times New Roman12 تايپ شده و تعداد صفحات آن حداکثر 15 صفحه به قطع نشريه باشد.
3. برای مقالات فارسی, عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين کلمات نبايد از 60 حرف تجاوز نمايد و با قلم نازنين سياه فونت 12 تايپ گردد.
4. برای مقالات انگليسی , عنوان مقاله بايد با قلم Times New Roman13 تايپ گردد.
5. چکيده مقالات نبايد از 150 کلمه تجاوز نمايد.
6. اشکال و نمودارهای مربوط به مقاله حتماً اصل بوده و دارای کيفيت مطلوب باشد.
7. معادل های لاتين نام های خاص و اصطلاحاتی که در متن مقاله به کار رفته و نويسنده انعکاس آنها را ضروری تشخيص داده در پانويس منظور شود.
8. ترتيب قسمتها : عنوان, چکيده فارسی, کليد واژه ها ی فارسی , مقدمه, روش تحقيق , يافته های تحقيق, بحث و نتيجه گيری , مراجع , چکيده لاتين, کليد واژه های لاتين.
9. فهرست منابع مورد استفاده بايد شامل اطلاعات کتاب شناسی هر مآخذ به صورت کامل باشد و به صورت الفبايي تايپ شود و با ذکر شماره در داخل متن ارجاع گردد. برای مثال 3 نمونه از مراجع لاتين را به ترتيب برای مقاله , کتاب و مجموعه مقالات کنفرانس ارائه می نماييم که مراجع فارسی هم بايد همانند آنها تنظيم شود.
1.Murtha_Smith, E.,Hwang,S.H.and Bean,J. (1992). "Load transfer in a space frame connection". ASCE,J.of Structural Eng.,Vol.7,No.3,PP:191-200.
2.Holstein, Barbara. (1988). Shaping up for ahealth pregnancy. 5th .Ed. Life Enhancement publication, Illinosi, USA.
3.Morgan, P.R.,Schmidt, L.C.and Rhodes.W.A.(1984)."Materical effects on mild steel strut stability". Proc.,3rd Int.Conf.on Space struct., H.Noshin, ed.,Elserier Applicd Scienc, London, England, PP: 388-393.
10. مقالات ارسال شده نبايد قبلاً در هيچ نشريه داخلی يا خارجی چاپ شده باشد. هيأت تحريريه انتظار دارد که نويسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذيرش يا عدم پذيرش از نشريه حرکت نرسيده است مقاله خود را به نشريه ديگری جهت چاپ ارسال نفرمايند.
* با توجه به اينکه اعضای محترم هيأت تحريريه بر اساس آيين نامه های دانشگاه تهران, هر سال نمی توانند بيشتر از دو مقاله (نفر اول _ نفر دوم و به بعد) در هر نشريه علمی _ پژوهشی دانشگاه تهران داشته باشند, لذا ممکن است تاريخ دريافت مقاله و تاريخ چاپ آن از فاصله زمانی زيادی برخوردار باشد.

تاريخ  ارسال:پنجشنبه 29 مهر 1389 - 17:55

کد:25921-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.