پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي

مقدمه
تربيت بدني فرآيندي است كه هدف آن بهبود رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان و تامين سلامت و بهبود عملكرد اوست.
در دهه هاي اخير مباني علمي رشته تربيت بدني به طور وسيعي گسترش يافته است. افراد حرفه اي در رشته تربيت بدني ، خود را ملزم به شناخت و آگاهي از ساير حيطه هاي تخصصي و درك همبستگي متقابل آنها نموده اند و اين امر باعث شده است كه تعداد تخصص هاي مرتبط با تربيت بدني ، افزايش يابد. اين تخصص ها به توسعه و تنوع حرفه اي و شغلي در تربيت بدني منجر شده است. به طور ي كه امروز تربيت بدني به عنوان يك رشته تحصيلي در اغلب دانشگاه هاي كشور ايجاد شده است.
مديريت تربيت بدني و ورزش، تمام جنبه هاي مديريتي در برنامه هاي مختلف ورزشي را در بر مي گيرد. ظهور اين قلمرو تخصصي در گسترش مباني علمي رشته و توسعه و ارتقاي ورزش موثر بوده است.
مديريت تربيت بدني و ورزش، تمام جنبه هاي مديريتي در برنامه هاي مختلف ورزشي در بر مي گيرد. ظهور اين قلمرو تخصصي در گسترش مباني علمي رشته و توسعه و ارتقاي فعاليت هاي ورزش، موثر بوده است.

تعريف و هدف
هدف دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي، تربيت و تامين مديران و كارشناسان آگاه و ماهر براي اداره امور سازمان هاي ورزشي كشور مي باشد.
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي ضمن آشنايي با اصول و مباني مديريت ورزشي، مهارت هاي لازم را در زمينه اداره موفقيت آميز سازمان هاي ورزشي، اداره بهينه امور تاسيسات و اماكن ورزشي، ايجاد روابط اثربخش با مربيان، سرپرستان، كارشناسان و كاركنان فرا مي گيرند.
اين دوره دانشجويان را آماده مي كند تا مسؤليت هدايت و رهبري سازمان ها، باشگاه ها و دستگاه ها و ... را در بخش هاي دولتي و خصوصي بر عهده گيرند.

ضرورت و اهميت
توسعه و ارتقاي سطح فعاليت هاي ورزشي در سطح آموزشي، تفريحي و قهرماني، گسترش حضور مردم در فعاليت هاي سلامت بخش ورزشي، تعدد سازمان ها، مشاغل، تسهيلات و خدمات ورزشي در بخش هاي دولتي و خصوصي نياز به وجود مديران تعليم ديده در قلمرو ورزش را بيش از پيش نموده است.
كارآيي و اثربخشي سازمان هاي ورزشي منوط به وجود مديران و متصديان آگاه و با تجربه است كه بتوانند سازمان هاي خويش را در جهت تحقق اهداف از قبل تعيين شده هدايت نمايد.

طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي حداقل 2 سال است و نظام آموزشي آن مطابق آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي است. دروس به صورت نظري و عملي عرضه مي شود و در نهايت دانشجو با دفاع از پايان نامه تحصيلي خود، فارغ التحصيل مي شود.
به ازاي هر واحد نظري در ترم، 16 ساعت و براي هر واحد درس عملي (كارورزي) 32 ساعت اختصاص مي يابد.

واحدهاي درسي
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي 32 واحد به شرح زير است:
• دروس پايه 6 واحد
• دروس تخصصي 16 واحد
• دروس انتخابي 4 واحد
• پايان نامه 6 واحد

دروس پيش نياز: دانشجويان موظفند طبق آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با نظر گروه آموزشي مربوط، دروس پيش نياز را انتخاب و با موفقيت بگذرانند.

نقش و توانايي
فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليت هاي زير خواهند بود:
تدريس دروس مديريت ورزشي در دوره هاي كارداني و كارشناسي تربيت بدني
تدريس در كارگاه هاي آموزشي ويژه مديران سازمان هاي ورزشي
اداره امور و كارشناس سازمان هاي ورزشي دولتي و خصوصي كشور
اداره امور و كارشناسفدراسيون ها، هيات ها و انجمن هاي ورزشي كشور
اداره امور و كارشناس كانون ها و باشگاه هاي ورزشي
سرپرستي تيم ها و كاروران هاي ورزشي
اداره امور و كارشناس اماكن ورزشي و ورزشگاه هاي كشور

شرايط پذيرش دانشجو
فارغ التحصيلان گرايش هاي مختلف دوره كارشناسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مي توانند با شركت در آزمون ورودي و مصاحبه، در دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي ادامه تحصيل دهند.
محتواي آزمون ورودي:
• اصول و مباني مديريت (2)
• مديريت سازمان ها و رويدادهاي ورزشي (3)
• اصول و مباني تربيت بدني (2)
• روش هاي تدريس تربيت بدني(2)
• زبان خارجي(متون تخصصي مديريت ورزشي)(3)
• آمار و اندازه گيري و ارزشيابي در تربيت بدني (3)
• مصاحبه حضوري(2)

دروس پايه
1. تجزيه و تحليل آماري پيشرفته (2 واحد)
2. روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي (2واحد) (پيشنياز= تجزيه و تحليل آماري پيشرفته)
3. تئوري هاي مديريت(2 واحد)
4. زبان خارجه تخصصي(2 واحد)
5. آشنايي با كامپيوتر و كاربرد نرم افزارها در تربيت بدني (2 واحد)
*دروس زبان خارجه و كاربرد علوم كامپيوتر و نرم افزارها در تربيت بدني را كليه دانشجويان ملزم به گذراندن موفقيت آميز آن هستند، ليكن اين دروس جزو سقف واحدهاي دانشجويان محسوب نمي شود.

دروس تخصصي
1. اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي (2 واحد) (پيشنياز= تئوري هاي مديريت)
2. مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي(2 واحد) (پيشنياز= اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي)
3. مديريت رفتار سازماني در ورزش(2 واحد)( پيشنياز= اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي)
4. مديريت اداري و مالي (2 واحد)
5. مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي(2 واحد)
6. مديريت بازاريابي ورزشي (2 واحد) (پيشنياز= مديريت اداري و مالي)
7. سمينار در مديريت ورزشي(2 واحد)(پيشنياز= تجزيه و تحليل آماري پيشرفته و روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي)
8. پايان نامه(6 واحد)(پيشنياز= سمينار در مديريت ورزشي)

دروس انتخابي
1. جنبه هاي قانوني و حقوقي ورزش(2 واحد)
2. مديريت روابط عمومي و بين المللي در ورزش(2 واحد)
3. درس انتخابي توسط استاد راهنما(2واحد)
4. جامعه شناسي ورزشي(2واحد)
5. فلسفه و تاريخ تربيت بدني(2 واحد)
6. روان شناسي ورزشي(2 واحد)
7. نظارت و ارزشيابي در برنامه هاي تربيت بدني (2 واحد)
8. مديريت رويدادها و اردوهاي ورزشي(2 واحد)
*هر يك از دانشجويان موظف به گذراندن 2 درس (4 واحد) از دروس انتخابي فوق مي باشند. دروس انتخابي با توجه به موضوع پايان نامه و از بين دروس فوق و يا طبق نظر استاد راهنما انتخاب مي شوند.
*چنانچه به لحاظ ارتباط با پايان نامه، استاد راهنما تشخيص دهد كه دانشجو ملزم به گذراندن درسي است كه در عناوين فوق ذكر نشده است، درس پيشنهادي استاد راهنما در قالب رديف 3 به دانشجو پيشنهاد مي گردد تا در يكي از مراكز آموزشي كه ارايه مي شود، بگذراند.

براي نمونه برنامه زمان بندي دروس كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تربيت مدرس ارايه مي شود:
الف-سال اول-نيمسال اول: 10 واحد شامل:
1.كاربرد رايانه در علوم ورزشي(2واحد)
2.تجزيه و تحليل آماري(2واحد)
3.تئوري سازمان و مديريت(2واحد)
4.اصول و فلسفه تربيت بدني(2واحد)
5. زبان تخصصي(2واحد)
ب-سال اول-نيمسال دوم: 10 واحد شامل:
1.مديريت مالي و بودجه بندي(2واحد)

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 10:50

کد:25929-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.