پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


فهرست دروس دوره كارشناسي مديريت ورزشي

الف- دروس پيش دانشگاهي(8 واحد)
1.روان شناسي پيش(2واحد)
2.رياضيات پيش(2واحد)
3.فارسي پيش(2واحد)
4.زبان پيش(2واحد)

ب-دروس عمومي(22واحد)
1.انديشه اسلامي1(مبداو معاد)(2واحد)
2.انديشه اسلامي2(نبوت ومعاد)(2واحد)باپيشنيازانديشه1
3.اخلاق اسلامي(مباني و مفاهي)(2واحد)
4.تاريخ تحليلي صدر اسلام(2واحد)
5.انقلاب اسلامي ايران(2واحد)
6.تفسير موضوعي نهج البلاغه(2 واحد)
7. وصيت نامه امام(ره)(1 واحد)
8.روخواني قرآن(1واحد)
9.تنظيم خانواده(2واحد)
10.فارسي عمومي(3واحد) با پيشنياز فارسي پيش
11.زبان عمومي(3واحد) با پيشنياز زبان پيش

پ-دروس انتخابي (8واحد)
1.استعداديابي در ورزش(2واحد)
2.روان شناسي ورزش(2واحد)با پيشنياز روان شناسي عمومي
3.مباني فيزيولوژيكي حركات انسان(2واحد) با پيشنياز آناتومي انسان-فيزيولوژي انسان
4.دارو و ورزش(2واحد) با پيشنياز تغذيه ورزشي

ت-دروس تخصصي نظري(32واحد)
1.اصول و مباني تربيت بدني(2واحد)
2.تاريخ تربيت بدني(2واحد)
3.تغذيه و ورزش(2واحد) با پيش: شيمي-فيزيولوژي ورزشي1
4.آسيب شناسي ورزشي(2واحد)با پيش: حركت شناسي ورزشي
5.رشد و تكامل حركتي(2واحد) با پيش: آناتومي انسان
6.فيزيولوژي ورزش1(2واحد)باپيش: آناتومي انسان-فيزيولوژي انسان
7.يادگيري و كنترل حركتي(2واحد)با پيش:آناتومي انسان-فيزيولوژي انسان
8.سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني(2واحد)با پيش:آمارتوصيفي
9.متون خارجي تخصصي1(2واحد)باپيش:زبان عمومي
10.حركات اصلاحي(2واحد)با پيش: حركت شناسي ورزشي
11.آشنايي با روش تحقيق(2واحد): با پيش: سنجش و اندازه گيري
12.بيومكانيك ورزشي(2واحد) با پيش فيزيك-حركت شناسي
13.حركت شناسي ورزشي(2واحد) با پيش: آناتومي انسان
14.روش آموزش تربيت بدني(2واحد)
15.فعاليت بدني و تندرستي(2واحد)با پيش: تغذيه و ورزش
16.حقوق و اخلاق ورزشي(2واحد)باپيش: اصول و مباني تربيت بدني

ث-دروس گرايش مديريت ورزشي(20واحد)
1.مديريت عمومي(2واحد)
2.مديريت مكان و تجهيزات ورزشي(2واحد) با پيش: مديريت عمومي
3.مديريت و طرزاجراي مسابقات(2واحد)
4.اصول سازمان و مديريت ورزشي(2واحد) با پيش: مديريت عمومي
5.مباني اجتماعي-فرهنگي ورزش(2واحد) با پيش:اصول و مباني تربت بدني
6.فعاليت هاي رسانه اي در ورزش(2واحد)
7.ارتباطات عمومي در ورزش(2واحد)
8.مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم(2واحد) با پيش: مديريت عمومي
9.كارورزي در مديريت ورزشي(2واحد) با پيش: اصول سازمان و مديريت ورزشي
10. متون خارجي تخصصي2(2واحد) با پيش متون خارجي تخصصي1

ج-دروس عملي مشترك(28واحد)
1.آمادگي جسماني1(2واحد)
2.آمادگي جسماني2(2واحد) باپيش: آمادگي جسماني1
3.دووميداني(2واحد)باپيش:آمادگي جسماني1
4.ژيمناستيك(2واحد)باپيش:آمادگي جسماني2
5.شنا1(2واحد)
6.شنا2(2واحد)با پيش: شنا1
7.واليبال(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
8.بسكتبال(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
9.هندبال(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
10.تنيس روي ميز(2واحد)
11.بدمينتون(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
12.فوتبال(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
13كشتي(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1
14.آشنايي با نجات غريق(2واحد)با پيش:شنا2

چ-دروس عملي انتخابي مشترك(8واحد)
1.آمادگي جسماني3(2واحد)با پيش: آمادگي جسماني2
2.ورزش تخصصي1(2واحد)
3ورزش تخصصي2(2واحد)با پيش: ورزش تخصصي1
4.تنيس(2واحد)با پيش:آمادگي جسماني1

ح-دروس پايه(18واحد)
1.آناتومي انسان(2واحد)
2.فيزيولوژي انسان(2واحد)با پيش: زيست شناسي
3.شيمي عمومي(2واحد)
4.فيزيك عمومي(2واحد)
5.آمارتوصيفي(2واحد)با پيش: رياضيات پيش
6.كمك هاي اوليه(2واحد)با پيش: آناتومي انسان
7.زيست شناسي(2واحد)با پيش : شيمي
8.روان شناسي عمومي(2واحد): روان شناسي پيش
9. بهداشت ورزش(2واحد)

جمعا144 واحد
3.
دريافت فايل


تاريخ  ارسال:دوشنبه 10 آبان 1389 - 08:24

کد:25953-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.