پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مدیران ادارات کل و دفاتر سازمان تربیت بدنی از سال 1357

از همه عزیزانی که با اطلاعات ارزشمند خود می توانند این بانک اطلاعاتی درباره مدیران ادارات کل و دفاتر سازمان تربیت بدنی را تکمیل یا اصلاح نمایند، دعوت می کنم تا در این کار ملی بنده را همراهی کنند.
--------------------------------------------
دفتر برنامه ریزی-نظارت و ارزیابی(درمعاونت ورزشی)
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): بهرام افشارزاده، محمدعلی کاشانی، محمودکافی زاده
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): عباس رادان
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): عباس رادان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدمایلی کهن، غلامحسین نعمت پور، امیراحمدکامیاب
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): امیراحمدکامیاب
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):علی رغبتی
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): علی رغبتی
------------------------------------------------
دفتر امورمشترک فدراسیون ها(درمعاونت ورزشی)
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): هدایت اله یارندی- حسین سماواتی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):حسین سماواتی- بهرام افشارزاده
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): بهرام افشارزاده-سعید کاشفی-مرتضی رجبی-احمدصفوی زاده-محمدخرمی-احمداحمدی-علی قلمسیاه
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سعیدکاشفی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): سعیدکاشفی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): سعید کاشفی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): سعید کاشفی-کیومرث هاشمی-سیروس عالمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سیروس عالمی
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): سیروس عالمی-صنیعی
---------------------------------------------------
اداره کل سوارکاری و پرورش اسب
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): شعب مهربانی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):فیروز فتحی-دکتردهقانی-حاج حمید جوادی-احمد احمدی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): دکتردهقانی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیدمحمود میرحیدری
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مرتضی فرجی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مرتضی فرجی، غلامرضا فروزش، محمدرضا داورزنی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):محمدرضا داورزنی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):تغییر ساختار و حذف
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان):-
------------------------------------------------
مدیریت مجموعه ورزشی آزادی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان):مجید توفیق- حسین ریاحی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):حسین ریاحی-حسین شالچی-محمدهاشمی-بهنام-محمدباقر ذوالفقاریان
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): محمدباقر ذوالفقاریان-حسن تقدس نژاد-سید احمد قریشی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیداحمدقریشی-محمدآگاهی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مهدی شیرگیر-محمدخوش جان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): بهرام افشارزاده- احمداصلانی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): احمداصلانی-آذری
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):آذری
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): آذری
--------------------------------------------------
دفتر تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):-
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): دکترعباس بهرام
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): دکتر کاظم واعظ موسوی، دکتر فریدون تندنویس، دکترمجید کاشف
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): هوشنگ سلیمی، بهرام حاج هادی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): بهرام حاج هادی- دکترکردی-فريده نيسيان
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):دکتر جوادی پور
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): دکترجوادی پور- فریده نیسیان
-------------------------------------------------
مرکز آموزش
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): دکتر رضا قراخانلو
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): دکتر کاظم واعظ موسوی- بیژن شیری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): احمد فرخی-بهرام حاج هادی-دکتر رامین احمدی طباطبایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): حذف شد
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):-
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): -
-------------------------------------------------
دفتر حقوقی و املاک
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): تبریزی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):جهانگیر بیگلری-احمدی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): جهانگیر بیگلری-دکتر سنایی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): جهانگیر بیگلری
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): جهانگیر بیگلری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): جهانگیر بیگلری-حسین اسماعیلی فرد-عباس خزایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): عباس خزایی-شکری- پوراحمد
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):پوراحمد-عزيزي
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): اردستانی
-------------------------------------------------
دفتر هماهنگی و امور استان ها
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): غلامحسین ملک محمدی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مصطفی داودی- غلامحسین ملک محمدی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): یزدان پناه-ملک محمدی- حسن تقدس نژاد-اکبرگهرخانی- سادات منصوری- محمدرضا داورزنی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمدرضا داورزنی-یزدان پناه-علی فرجی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سالارمنش-حسن زاده
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): حسن زاده-منتقمی
------------------------------------------------
مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمود عدل-قاسمی-محمدزمانی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمدزمانی-مهدی اربابی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): مهدی اربابی-حسین آبشناسان-سیدحسام حسینی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): حسین سیدی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مهدی اربابی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مهدی اربابی- حمیدآذری پور- مصطفی سنایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): مصطفی سنایی-خلیل زاده-جمشیدی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):جمشیدی- علوی مقدم-
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): -دوستی
-------------------------------------------------
مدیرکل اداری
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): تقدس نژاد-حسین سماواتی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):سیدحسام حسینی-بیگلر
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): سعید توکلی-جلالدین مهربانی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیدحسام حسینی-بیگلر
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): حسن تقدس نژاد
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): حسن تقدس نژاد-عامل برمخ- حسن تقدس نژاد-امیری تبار- محمودطالقانی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمود طالقانی- یزدان پناه
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):یزدان پناه-پاک وجدان- آقایی
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): آقایی- سعید سپهروند
-----------------------------------------------
مدیریت ارزشیابی، بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات
دفتر برنامه ریزی-نظارت و ارزیابی(درمعاونت ورزشی)
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): محمدزاده- علمی4.احمد درگاهی(رییس سازمان): حسین سیدی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): ملک محمدی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): سعید طاهری-مصطفی داودی-بنایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): بنایی-هاشمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سردار زارع
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): سیروس احمدی
-----------------------------------------------
اداره کل روابط عمومی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان):
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): غلامحسین شعبانی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): عربی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): عیسی اسحاقی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمدآخوندی
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): دکترحمید قاسمی- پژمان نیاکی
----------------------------------------------
اداره کل روابط بین الملل
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان):
---------------------------------------
دفتر امور فرهنگی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): رضاعلي
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):رضاعلي-محمدصیدانلو
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): محمدصیدانلو
----------------------------------------------
اداره كل ورزش بانوان
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):طاهره طاهريان
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مريم موسوي
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):طاهره طاهريان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): تبديل به معاونت(مديران كل: مريم موسوي-رباب شهريان-فريده نيسيان)
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):دكترپروانه نظرعلي-افسانه شمشكي-رباب شهريان
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): تبديل به معاونت.مديران كل: درشكي- شيوايي

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 10 آذر 1389 - 19:35

کد:26042-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.