پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


روسای فدراسیون های ورزشی

از همه عزیزانی که با اطلاعات ارزشمند خود می توانند این بانک اطلاعاتی درباره مدیران ادارات کل و دفاتر سازمان تربیت بدنی را تکمیل یا اصلاح نمایند، دعوت می کنم تا در این کار ملی بنده را همراهی کنند.

اسکواش
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): غلامحسین فرزامی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): غلامحسین فرزامی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): غلامحسین فرزامی- حمید قاسمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):حمید قاسمی- ملک زاده
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): ملک زاده- مسعود سلیمانی
---------------------------------------------
اسکی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): سیدعلی الهی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):عیسی شمشکی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): عیسی شمشکی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): عیسی شمشکی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): حیدری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): دکتر حسین زاهدی- عیسی شمشکی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): عیسی شمشکی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):عیسی شمشکی
9.دکتر علی سعیدلو(رییس سازمان): عیسی شمشکی
---------------------------------------------
باستانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمدرضا قطب- عبداله کرمی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):عباس حاجیان
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): عباس حاجیان- مهدی شیرگیر
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): مهدی شیرگیر
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مهدی شیرگیر-محمد خوش جان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): سید عبداله سجادی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): سید عبداله سجادی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سید عبداله سجادی- صفارزاده
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): صفارزاده
---------------------------------------------
بدمینتون
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): اسماعیل کدخدازاده
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):منوچهریاوری-رضاحمزه لو
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): رضاحمزه لو-سیروس عالمی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیروس عالمی-غلامحسین نوریان
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مهدی کرباسیان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مهدی کرباسیان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): مهدی کرباسیان
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):مهدی کرباسیان
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): مهدی کرباسیان- پوریا
---------------------------------------------
بسکتبال
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمود مشحون
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):مهندس علی مقدسیان-ناصر بیگلری
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): ناصر بیگلری- مهندس علی مقدسیان
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): ناصر بیگلری
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمود مشحون
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمود مشحون- مهرداد آگین- دکتر غضنفری
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): دکتر غضنفری-محمود مشحون
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمود مشحون
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): محمود مشحون
---------------------------------------------
بوکس
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): شهیدی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):صادقی- منحل شد
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): احمد ناطق نوری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): احمد ناطق نوری
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): احمد ناطق نوری
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):احمد ناطق نوری
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): احمد ناطق نوری
---------------------------------------------
بولینگ و کیو اسپورت
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مجیدپزنده
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مجید پزنده-حسین شهریاری
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):حسین شهریاری- تقی زاده- مهر عبدالهی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):مهر عبدالهی- شعبانی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): هاشم اسکندری
---------------------------------------------
راگبی و کریکت
این فدراسیون در ابتدا به عنوان بیسبال، راگبی و کریکت شروع به کار کرد که در حال حاضر با عنوان راگبی و کریکت شناخته می شود و بیسبال به فدراسیون انجمن های ورزشی منتقل شد.
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): بهرام افشارزاده
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): بهرام افشارزاده- محمدباقر ذوالفقاریان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمدباقر ذوالفقاریان- عبداله رمضان زاده
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):عبداله رمضان زاده-حسین صادق عابدین
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): حسین صادق عابدین
---------------------------------------------
پزشکی ورزشی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): دکتر احمد مغاری
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):دکتر احمد مغاری
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): دکتر احمد مغاری
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): دکتر دادگستر- دکتر جزایری
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): دکتر احمد مغاری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): دکتر احمد مغاری-دکتر محمد فراهینی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): دکتر محمد فراهینی- دکتر مهرزاد خلیلیان
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):دکتر مهرزادخلیلیان- دکترکرم اله علیمرادی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): دکترکرم اله علیمرادی -دکتر جزایری- دکتر لطفعلی پورکاظمی
---------------------------------------------
تنیس روی میز(پینگ پنگ)
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): صادقی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):علی آرمند-صفوی زاده
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): صفوی زاده-علی آرمند
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): علی آرمند
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمد مجدآرا
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدمجدآرا- شاهرخ شهنازی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): شاهرخ شهنازی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):شاهرخ شهنازی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): شاهرخ شهنازی- زارع پور
---------------------------------------------
تنیس
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): اخوی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):مجید خطیبی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): حسین نوریان
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): حسین نوریان- محمودگلشنی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمودگلشنی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مهندس لنکرانی- عباس خزایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): عباس خزائی- خروشی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):خروشی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان):خروشی- مجید شایسته
---------------------------------------------
تکواندو
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): سرهنگ بهروز سرشار
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمد مهرآئین
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):جواد صادقی- مصطفی صفوی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): مصطفی صفوی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مصطفی صفوی-علی مدیری- محمد قمی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مصطفی صفوی-کلانتری- محمد پولادگر
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمد پولادگر
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمد پولادگر
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): محمد پولادگر
---------------------------------------------
تیراندازی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): مسعود شریفی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمود گودرزی- یداله فرازیان- مهرداد میرعرب
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): مهرداد میرعرب- ولی اله خانلری
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): والی اله خانلری- محمدعلی برهانی- محمد علی جلالی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): سرتیپ ملک زاده
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): سرتیپ ملک زاده
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): سرتیپ ملک زاده- سرتیپ حیدری
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سرتیپ حیدری- سید مهدی هاشمی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): سید مهدی هاشمی
---------------------------------------------
جودو
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): سرهنگ بهروز سرشار
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمد مهر آیین
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): محمد مهر آیین- سرهنگ فکرت- علی کریمی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): کاظم یزدانی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمد مهر آیین
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):محمد مهر آیین- محمد درخشان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمد درخشان
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمد درخشان- امینی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): امینی
---------------------------------------------
دو و میدانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): سرهنگ میری
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):سرهنگ صادق شیرزاد- علی کفاشیان
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): علی کفاشیان
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): موسویان- علی کفاشیان
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمد رضا رحیمی- علی کفاشیان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدرضا رحیمی- محمد نوریان- علی کفاشیان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): علی کفاشیان- محمد جلالی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):امحمد جلالی- کریمی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): کریمی
---------------------------------------------
دوچرخه سواری
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): احمد طلاکش- منوچهر روشن پور
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):منوچهر روشن پور
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): منوچهر روشن پور- سید امیر هاشمی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): محمدحسین شاه حسینی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): اصغر ابراهیمی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):اصغر ابراهیمی- سیدحسین هاشمی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): سیدحسین هاشمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):واعظ آشتیانی- انصاری
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): انصاری- زنگی آبادی
---------------------------------------------
ژیمناستیک
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): اکبر پزنده
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):عبداله رسولی- حسین افشارزاده
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): حسین افشارزاده- بهرام افشارزاده
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): بهرام افشارزاده
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): بهرام افشارزاده- کریم سادات رضایی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): کریم سادات رضایی- رمضانیانپور- کریم سادات رضایی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): سادات رضایی- حسن اسدی- کفاشیان(سرپرست)- تقی زاده(سرپرست)
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):اکبر گهرخانی- احمد محتشمی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): احمد محتشمی
---------------------------------------------
سوارکاری
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان):زریباف
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):احدی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):دکتر دهقان-مهندس ایراملو
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): مهندس لنکرانی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):تیمسار انصاری
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مهندس فروزش- مرادیان- داورزنی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): داورزنی- مرادیان- تابش
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):تابش
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): تابش
---------------------------------------------
شمشیر بازی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): مرتضی خان محمدی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):منحل شد
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): سرهنگ بیژن زرنگار- مهندس علی رحیمی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): سیدامیر حسینی - محمدزاده
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمدزاده- باقرزاده
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):باقرزاده- عسگری
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): عسگری- باقرزاده
---------------------------------------------
شطرنج
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):منحل شد
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مرتضی امامی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):مرتضی امامی- کامبوزیا
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): کامبوزیا- غلامرضایی- مداحی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):مداحی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): مداحی- کامبوزیا
---------------------------------------------
شنا، شیرجه و واترپلو
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): راستین- پرویز هدایت
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):گرامی- تندنویس- صفوی پور- عطایی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):عطایی- پرویز هدایت- سادات منصوری
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):سادات منصوری
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):هدایت- مهریزدان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): دکتربانکی- مهندس مظاهری- دکتر رضایی- وحیدمرادی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): وحیدمرادی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):وحید مرادی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): وحید مرادی- آیت الهی
---------------------------------------------
فوتبال
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): نوآموز
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):طاوسی- آبشناسان- راغفر- آبشناسان
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):آبشناسان- صحابه- سیدنصراله سجادی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیدنصراله سجادی- مرتضوی- پهلوان
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):ناصر نوآموز-سید محمدصفی زاده
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): عابدینی- داریوش مصطفوی- صفایی فراهانی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):صفایی فراهانی- محمد دادکان
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمد دادکان- هاشمی(سرپرست)- علی کفاشیان
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): علی کفاشیان
---------------------------------------------
قایقرانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): احمدصفتی
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):احمدصفتی- علیرضا صفوی پور
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): علی قلمسیاه
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):علی قلمسیاه
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): علی قلمسیاه
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): علی قلمسیاه
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):علی قلمسیاه- دنیا مالی زاده
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):دنیا مالی زاده
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): دنیامالی زاده
---------------------------------------------
کوهنوردی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):آقایی- رضا آصف
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):محمدآقاجانی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):محمدآقاجانی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمدآقاجانی-محمدعلی فیاض
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدآقاجانی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمدآقاجانی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان): محمدآقاجانی- شعاعی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): شعاعی
---------------------------------------------
کشتی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمدعلی صنعتکاران
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمدعلی صنعتکاران- محمدخرمی- مهدی شیرگیر
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): ترخاق- مرادعلی شیرانی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): مرادعلی شیرانی- میرواحدی- جوادرفوگر- عباس نیکویه-
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): اکبرترکان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): اکبرترکان- پرویز سیروس پور- حسن تقدس نژاد(سرپرست)-امیرخادم
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): امیرخادم- محمدرضا طالقانی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمدرضا طالقانی- محمدیزدانی خرم
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): محمدیزدانی خرم
---------------------------------------------
کاراته
تاسیس در سال 1353 به ریاست فرهادوارسته
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): سرهنگ بهروز سرشار
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):محمد مهر آیین
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): محمد مهرآیین- محمد محمدزاده
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):محمد محمدزاده- محمدعلی زمانی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):محمد علی زمانی- حبیب اله ناظریان
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):حبیب اله ناظریان
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): حبیب اله ناظریان- سمندر
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):سمندر-آهی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): آهی-پناهی
---------------------------------------------
گلف
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمدعلی کاشانی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدعلی کاشانی- محمودگلشنی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمودگلشنی- عیسی اسحاقی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):عیسی اسحاقی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): عیسی اسحاقی- سعیدی
---------------------------------------------
نجات غریق
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): حسن اشتری
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):جهانبخش- صفوی پور- نعمتی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): ابراهیم نعمتی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): ابراهیم نعمتی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مصطفی میرسلیم
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مصطفی میرسلیم
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): مصطفی میرسلیم
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):مصطفی میرسلیم
9.علی سعیدلو(رییس سازمان):مصطفی میرسلیم
---------------------------------------------
معلولین و جانبازان
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): مهندس برجیان
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):برجیان- محمود خسروی وفا
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):محمودخسروی وفا
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):حسین سرخیل
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):حسین سرخیل- محمود خسروی وفا
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمودخسروی وفا
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):محمود خسروی وفا
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمودخسروی وفا
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): محمود خسروی وفا
---------------------------------------------
موتورسواری و اتومبیل رانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):محرم فریادشیران
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):محرم فریادشیران
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محرم فریادشیران-تیمسار محمد سهرابی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محرم فریادشیران
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):محرم فریادشیران- احمد قلعه بانی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):احمد قلعه بانی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): احمد قلعه بانی
---------------------------------------------
وزنه برداری
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): منوچهر برومند
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):منوچهر برومند
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): برومند- علی استکی- محمد تقی وند
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):محمد تقی وند- مهندس فائقی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): زارع میرک ابادی- منوچهر برومند- علی مرادی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): علی مرادی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): علی مرادی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):علی مرادی- بهرام افشارزاده
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): بهرام افشارزاده- حسین رضازاده
---------------------------------------------
ناشنوایان
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): علی غفاری
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):جلال فراهانی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):مصطفی داودی
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): مصطفی داودی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): مصطفی داودی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): مصطفی داودی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):مصطفی داودی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):مصطفی داودی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): مصطفی داودی- دکترمسجدی
---------------------------------------------
والیبال
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمودعدل
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):رضاجباری-خلفزاده- حسین تهرانی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): حسین تهرانی- رضا جباری
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): خاکی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمدرضا یزدانی خرم
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):محمدرضا یزدانی خرم
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):محمدرضا یزدانی خرم
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمدرضا یزدانی خرم- محمد داورزنی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان):محمد داورزنی
---------------------------------------------
ورزش های همگانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): -
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): دکترخرمی- محمدعلیپور
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): محمدعلیپور
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):محمدعلیپور-حیدری
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): حیدری- مجدآرا
---------------------------------------------
هاکی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمدرضا دهخدا
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):حسینی
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان):حسینی- محمدرضا دهخدا
4.احمد درگاهی(رییس سازمان):محمدرضا دهخدا
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): محمدرضا دهخدا
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): محمدرضا دهخدا- غلامحسین نعمت پور
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): غلامحسین نعمت پور- بهرام شفیع
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):بهرام شفیع
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): بهرام شفیع
---------------------------------------------
هندبال
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): محمودمشحون
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):حمزه علیپور
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): حمزه علیپور
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): سیدامیرحسینی
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): تیمسار سلیمی-امیرتاش
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):امیرتاش- علیرضا رحیمی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): علیرضا رحیمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):علیرضا رحیمی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): علیرضا رحیمی- جلال کوزه گری
---------------------------------------------
ورزش های رزمی
این فدراسیون از زمان درگاهی راه اندازی شد و شامل ووشو و ورزش های رزمی بود که در زمان مهرعلیزاده، ووشو و کونگ فو از آن جدا و به فدراسیون مستقلی تبدیل شد.
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): زندیه
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):کشفی
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): کشفی- الیاس حضرتی
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): الیاس حضرتی- رباطی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):رباطی- نوحی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): نوحی
---------------------------------------------
ووشو
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):-
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):-
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان): صمدولیزاده
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):دکتر علی نژاد
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): دکتر علی نژاد
---------------------------------------------
کونگ فو
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان):
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان):
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):منتظری
9.علی سعیدلو(رییس سازمان):منتظری
---------------------------------------------
فدراسیون انجمن های ورزشی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان):-
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): -
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): -
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):-
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):-
9.علی سعیدلو(رییس سازمان): محمدعلیپور
---------------------------------------------
آمادگی جسمانی
1.حسین شاه حسینی(رییس سازمان): -
2.مصطفی داودی(رییس سازمان):-
3.مهندس اسماعیل داودی شمسی(رییس سازمان): -
4.احمد درگاهی(رییس سازمان): -
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس سازمان): -
6.مهندس مصطفی هاشمی طبا(رییس سازمان): -
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس سازمان):فاطمه ابوالقاسمی
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس سازمان):فاطمه ابوالقاسمی
9.علی سعیدلو(رییس سازمان):فاطمه ابوالقاسمی- رباب شهریان
---------------------------------------------

تاريخ  ارسال:پنجشنبه 11 آذر 1389 - 13:21

کد:26043-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.