پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


اعضاي هيات رييسه

1.حسين شاه حسيني(1358): كميته ملي المپيك به واسطه انتخابات سوري از سوي IOCمنحل شد.دبير= فروهي.شكوهي.
2.مصطفي داودي(1359-1363): دبير=دكترخيامباشي-دكترخرمي. نايب رييس=سيدنصراله سجادي-سيداميرحسيني. خزانه دار=بهرام افشارزاده. اعضاي هيات رييسه=دكترسيدمحمدخرمي-منوچهرروشن پور-علي مقدسيان-احمدسلمان زاده-محمدمهرآيين-منوچهربرومند.
3.حسن غفوري فرد(1363-1365): دبير= بهرام افشارزاده. نايب رييس=عليرضاآلادپوش-دكترمحمدخرمي-احمددرگاهي. خزانه دار=نصراله سجادي. اعضا= سلطان علي ترخاق، محمدمهرآيين- بهروزصحابه-محمودخسروي وفا-علي مقدسيان-محمودمشحون
4.سيدمصطفي هاشمي طبا(1365-1369): دبير= بهرام افشارزاده. نايب رييس= عليرضا آلادپوش-دكترعلي نواب. خزانه دار=نصراله سجادي. اعضا:داودي شمسي-محمودخسروي وفا-بهروزصحابه- محمودمشحون- مصطفي داودي- سادات منصوري- علي آرمند-سيداميرحسيني
5.دكتركلانتري(1369-1371): دبير= بهرام افشارزاده. نايب رييس= عليرضا آلادپوش-فائزه هاشمي. خزانه دار=نصراله سجادي.اعضا=مصطفي داودي-علي كفاشيان-سيداميرحسيني- محمدعلي سادات منصوري- علي قلمسياه- گلشن شيرازي- محمدمهرآيين- عليرضا رحيمي.
6.محلوجي(1371-1375): دبير=نصراله سجادي. نايب رييس: خسروي وفا- فائزه هاشمي. خزانه دار=فياض. اعضا=افشارزاده- طاهريان- داودي- ناطق- يزداني خرم- كفاشيان
7.سيدمصطفي هاشمي طبا(1375-1379): دبير= سيداميرحسيني. نايب رييس=فائزه هاشمي-خسروي وفا. خزانه دار=مهندس مظاهري. اعضا=افشارزاده-داودي-ناطق-طاهريان-فرهاديزاد-كرباسيان.
8.سيدمصطفي هاشمي طبا(1379-1383): دبير=بهرام افشارزاده. نايب رييس= فائزه هاشمي-سيداميرحسيني. خزانه دار=نصراله سجادي. اعضا= طاهريان-كفاشيان-وحيدمرادي-يزداني خرم-خسروي وفا- فرهادي زاد.
9.دكتررضاقراخانلو(1383-1387): دبير=علي كفاشيان. نايب رييس= محمودخسروي وفا-مهدي قدمي. خزانه دار= نصراله سجادي. اعضا= يزداني خرم- درخشان- پولادگر-احمدي پور- شهريان- محمود مشحون.
10.محمدعلي آبادي(1387-ادامه دارد) :دبير=بهرام افشارزاده. نايب رييس= محمودخسروي وفا-مهدي قدمي. خزانه دار= مهدي كرباسيان. اعضا= علي كفاشيان- شاهرخ شهنازي- احمد ناطق نوري- ربابه شهريان- سيد مهدي هاشمي

تاريخ  ارسال:شنبه 20 آذر 1389 - 12:26

کد:26054-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.