پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


جمعه 3 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مطالعات تطبیقی در مدیریت ورزشی

برای شناسایی و تمیز چیزها و امور به مقایسه نیاز است. مهم ترین رویکردهای مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت ورزشی را می توان به انواع زیر تقسیم نمود:
1.اقتصادی: مقایسه تحولات اقتصادی در سازمان های ورزشی
2.محیطی: مقایسه تاثیر عوامل برون سازمانی مثل مسایل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... بر سازمان های ورزشی.
3.رفتاری: بررسی مقایسه ای عملیات و رفتار مدیریت با توجه متغیرهای مختلف.
4سیستمی: مقایسه سازمان های ورزشی بر مبنای ساختارهای سیستمی بر مبنای درون دادها، پردازش ها و بروندادها.
5.فرهنگی: مقایسه فرهنگ های سازمانی و نقش آنها در نتایج.
در واقع مطالعات تطبیقی روشی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به مقایسه هدفمند در دو موضوع یا حوزه خاص می باشد. البته در این روش دو چیز کاملاً متفاوت و مختلف با هم مقایسه نمی شوند، بلکه باید بین پدیده های مورد بررسی، شباهت ها و تفاوت هایی وجود داشته باشد. ضمن این که زمینه های مقایسه برای تمامی امور در سازمان های ورزشی امری محال است و به همین منظور برای انجام مطالعه باید بر اساس رویکردهای فوق، محورها و شاخص های دقیق و روشنی را انتخاب کرد.
برای دست یابی به محورهای مناسب در مطالعات تطبیقی مدیریت و سازمان های ورزشی، محقق باید موضوع های مختلف را در مجموعه ای مبتنی بر نگرش و مبنایی واحد طبقه بندی کند یا این که از طبقه بندی رایج یا پذیرفته شده ای استفاده نماید. در این حالت نوعی الگوی تطبیقی حاصل می شود که روابط و تفاوت ها را قابل تشخیص می نماید.
برخی از طبقه بندی هاو الگوهای تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت ورزشی به این شرح هستند:
الف-سازمانی
1.دسته بندی سازمان ها بر اساس وظیفه
2.دسته بندی سازمان ها بر اساس محصول
3.دسته بندی سازمان ها بر اساس بهره برداران و...
ب-سطوح سازمان و مدیریت
1.سطوح مدیریتی(عالی-میانی-عملیاتی)
2.صف و ستادو ...
پ-متغیرهای سازمانی: این طبقه بندی پژوهشگر را در این جهت که چه خصوصیاتی در مطالعات تطبیقی می تواند مدنظر قرار گیرد، یاری می هد.
1.بر اساس ارتباطات سازمانی
2. بر اساس اهداف و ارزش ها
3.بر اساس ماهیت وظایف
4.بر اساس ساختار، مقررات و روش ها
5.بر اساس رفتارسازمانی(نقش ها، عوامل انگیزشی، سبک رهبری، سیستم قدرت)
6بر اساس سیستم مدیریت(روش های تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، کارگزینی و...)
در مجموع، طبقه بندی واحد و مطلق برای همه مکان ها و زمان ها وجود ندارد و لذا باید متناسب با اهداف تحقیق، بهترین طبقه بندی ها را انتخاب یا تهیه نمود.

برگرفته از :
1.قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا(1389). راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی. تهران: نشر ورزش.
2.اعرابی، سیدمحمد(1376). روش تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت.تهران: دفترپژوهش های فرهنگی.
3.قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ نوربخش، مهوش(1389). اصول سازمان و مدیریت ورزشی. تهران: علم و حرکت.

تاريخ  ارسال:سه شنبه 19 بهمن 1389 - 23:05

کد:26128-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.